About

Xhosa People

The Xhosa people are speakers of Bantu languages living mainly in the south-east part of South Africa,

and in the last two centuries throughout the southern and central-southern parts of the country.
Xhosa-speaking peoples are divided into several tribes with related but distinct heritages.
The main tribes are the Mpondo, Mpondomise, Bomvana, Xesibe, and Thembu. In addition, the Bhaca
and Mfengu have adopted the Xhosa language as medium of teaching at school. The name “Xhosa” comes from that of a legendary leader called uXhosa.

2000px South Africa 2001 Xhosa speakers density map.svg 300x261 Xhosa People

Xhosa speakers density map

There is also a theory that the word xhosa derives from a word (Kosa) in some Khoi-khoi or San language meaning “fierce” or “angry”,
the amaXhosa being the fierce people. The Xhosa refer to themselves as the amaXhosa and to their language as isiXhosa.
Presently approximately 8 million Xhosa people are distributed across the country, and isiXhosa is South Africa’s second
most common home language, after isiZulu, to which Xhosa is closely related. The pre-1994 apartheid system of Bantustans
denied Xhosas South African citizenship and attempted to confine them to the nominally self-governing “homelands” of
Transkei and Ciskei, now both a part of the Eastern Cape Province where most Xhosa remain. Many Xhosa people live in Cape Town (iKapa in Xhosa), East London (iMonti), and Port Elizabeth (iBhayi).
As of 2003 the majority of Xhosa speakers, approximately 5.3 million, lived in the Eastern Cape, followed by the Western Cape
(approximately 1 million), Gauteng (671,045), theFree State (246,192), KwaZulu-Natal (219,826), North West (214,461), Mpumalanga(46,553),
the Northern Cape (51,228), and Limpopo (14,225).

Advertisements

59 thoughts on “About

 1. Pingback: About | makicharlesgitywa's Blog

 2. AMAZANGWE:- Oo Chayi; Oo Nyilata; Oo Janana; Oo Hlombhe; Oo Ndevu. Please do not confuse them with “AMAZANGWA”

 3. AmaMpinga ngamaMpondomise… into ethetha ukuthi ayinzala kaSibiside, isinyanya samaMpondo, AmaMpondomise namaXesibe…

 4. AmaGamedze: Mzamani, Amangonyama, Silwa kaMasikani, Mbew’enkulu engahlungulwa, Maqaqasi, Nomasi, Gele Mphubani….

 5. Cela ukufuniswa ikhaya lakulo tata wam utata uMjingisi eMqanduli ifani ithi Madolo enye ithi Bawuti kulo Bhuti Nkunzemdaka nakulo Sisi Nonamba1 ndiyanicela mna ndingu Zimi umntana ka tata uMjingisi ndingumntana ku mfazi wakhe u Nosakhe intombi yase Maqocweni kwa Milakhe e Tsholomqa

 6. Molweni mna ndingu Zimi igama lam ndicela ukufuniswa ikhaya lakulo tata utata wam yena Ngu Mjingisi abantwana bakhe endibaziyo ngu nkunzemdaka,nongincana,nonamba1 uthi umama xa endixelela kuse Mqanduli umama yena wayetshatile notata qha utata yena wasweleka umama yena igama lomzi ngu Nosakhe uthi ke umama phaya ekhaya kuse mavundleni ifani zakhona ngu Madolo enye ngu Bawuti plz bahlobo ndiyalidinga ikhaya lam onolwazi cela andi sendele i sms athi uyakwazi or andi whatsapp kule number 0810519502

 7. Ndicela imbali ngesiduko soodlamini kwaye bohluka phi oodlamini. Nezithakazelo zabo.

 8. Ndingumgqwashu,ulawu lentaba,,uchwama,ugxiya, ungqangqa yikatala,umqayi linqindi ,itiki ayivumani nepokotho,imvaba yiketile inkomo ngusnuku,umtshotsho,üseBheliveni’indibano ïsePele umthwakazi.ndifunukwazi ukuzithutha ngendlela eyiyo, ndazi nemvelaphi Yam kakuhle

 9. Bhala. Sukude and Gingqi clans are not included in Pondo clans please include them. Your attempt to promote clans is highly appreciated. ooBhala ngoDudu Thombela. Nyokemnyama. Manjo. Meyisi.

 10. amaMvulane – Mvulane, Msuthu, Ncilashe, Gwadela, Papashe, Mev’ amhlophe, Camsholo. Zinja zizelana ngemiva ngokunge ziyaxabana, kanti zigil’ imikhuba….
  (Zinintsi ke izindlu zamaMvulane.Enye yazo iqhubeka ithi: Sizila, Gcobani, Wapenga, Ngcuthushe, Nontshuntshe, Wolela, Khaba lasemzini, Sbhuxa, wayipan’ inkom’ iqhwesha, abantu bakuloXhagalithwele.)

 11. Kudala ndikhangela ooDala tu ukubafumana. Ndingu maDala kwaye ndicela ukwaz uthini xa ndizithutha

 12. I need to know ngo,HLANGA,NOBETHA,MQIYA MNDLOVU,MNTANDA,XHINELA,bona bawela phi, e.g. Abathembu?

 13. Kudala ndikhangela ooDala tu ukubafumana. Ndingu maDala kwaye ndicela ukwaz uthini xa ndizithutha

 14. I love this blog it is so elaborate. But can I just clear my clan name so you can edit if necessary. Thina Ma- Bhukhwana singa Mambarha, Omphankomo,amaMpondomise, amaJola abantwana bomthwa, omfazi ubele lide.njalo njalo.

 15. Ndifuna ingcaciso ngemvelaphi yamaCwele, OoThokazi Nozondela ngokupheleleyo,ndifunintsukaphi

 16. Haibo esam isduko asna history na MaXhosa akowethu asavela nakancinci?NguDala Mganu Milwa Nditya…….khanigqibezele

 17. Goqolo, Mabhengu / Bhengu, Teni, Tshengezana, Tshevula, Ngwane ngamaMfengu whose origin is similar to Dlamini, Mzizi / Zizi, Matalatala, Songololo- please refer to Ibali lamaMfengu by RT Kawa; Olden Times in Natal by AT Bryant ; Amanqakwana ngeminombo yezizwe zaseMbo by K K Ncwana; History of the Basotho by Ellenburger; History of the AbaMbo generally known as Fingoes by Rev. Ayliff and Rev. Whiteside

  Thanks

  Mnce

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s